31
Jan

以下内容是帮忙查资料偶得之,觉得丢了可惜,mark 之牧野之战中商军倒戈

Part I

牧野之战是相当有意思的一场战役,战略上的以少胜多,历史性的兴周灭商。关于牧野之战的发生时间有多种说法,夏商周断代史敲定的时间是前1046年一月二十日,岁在甲子。另一个细节是,时值帝辛征战东夷之际(也就是说参加牧野之战的并不是全部的殷军)。

武王方面,兵车三百乘,虎贲(精锐武士)三千人,总兵力史称有士甲四万五千人(明显有夸大)。事实上,当时周军率领的是庸、卢、彭、濮、蜀、羌、微、髳等”方国”的联合酋长……嗯……军。

殷军当面数据也不乏水分–史称七十万大军(大半是奴隶、战俘)。事实上,那根本就是东夷出品的新鲜战俘(wiki上注明参战的是太昊、少昊等诸侯军–这俩拨都是东夷属军)。依稀记得有记载这些”奴隶军”连像样的武器也没。如果以上推测是真的,那么血流漂橹的牧野之战流的就是东夷人的血……

说起来孟子曾感叹:”尽信书,不如无书,吾于武成,取二、三策而已矣。仁人无敌于天下;以致仁伐至不仁,而何其血流漂橹也!”(这家伙的脑袋一定被门夹了,而且夹了不止一次!)

好吧,我们已经知道,70 万大军中的大多数被策反了一大部分,然后周军应该绝对优势了吧,居然还是一场苦战。啧啧,殷军战力不可谓不强啊。如果当时木有临时征调那拨杂牌军,战局会不会为之一变?再者,战俘这种东西留着费神不如推出去消耗掉–当时的指挥官很可能是这么计划的,然则战俘和奴隶这种朝不保夕的存在,策反也是尤其容易啊…… (忽然有点理解白起苦衷了……)

【以上内容参见:史记·殷本纪、逸周书·世俘】

顺便说下,不论是封神演义还是史记都记载了商周对立了相当长的时间之后,才在牧野做了终结。帝辛在位 28 年,啧啧,能做很多事情呢。

话说那殷商灭亡之后,微子启,也就是帝辛的兄长”乃持其祭器造于军门,肉袒面缚,左牵羊,右把茅,膝行而前以告。于是武王乃释微子,复其位如故。”(负荆请罪算咩?做戏要做全套滴!这才叫敬业!)
【史记卷三十八 宋微子世家 第八】

然后箕子,对,就是那个装疯(演技不错啊)然后被帝辛关起来贬为奴隶的箕子。周武王秉承着敌人的敌人就是朋友的原则,释放箕子,或者说,借箕子的口宣扬了兴周灭商的正义性。太祖毛皇帝曰:微子是里通外国。为什么纣王灭了呢?主要是比干反对他,还有箕子反对他,微子反对他。这个国家为什么分裂?就是因为这三个人都是反对派。而微子最坏,是个汉奸,他派两个人作代表到周朝请兵。由此可见,三千年的光阴算什么,政治家的灵魂是相通的!!

摸下巴,不管怎么说,这场战争其实偶然性很大。天命?哈,只能说周军的狗屎运强大……

Part II

《史记·殷本纪第三》记述帝辛”资辩捷疾,闻见甚敏,材力过人,手格猛兽。”

甲子日,纣兵败。纣走入(朝歌),登鹿台,衣其宝玉衣,赴火而死。【史记·殷本纪】 商王紂于商郊,時甲子夕,商王紂取天智玉琰五環身厚以自焚。【逸周书·世俘】

关于殷受的罪行,《尚書·牧誓》所书如下:
王曰:「古人有言曰:『牝雞無晨。牝雞之晨,惟家之索。』今商王受,惟婦言是用。昏棄厥肆祀,弗答;昏棄厥遺王父母弟,不迪。乃惟四方之多罪逋逃,是崇是長,是信是使,是以為大夫卿士;俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。今予發,惟恭行天之罰。今日之事,不愆于六步、七步,乃止齊焉。夫子勖哉!不愆于四伐、五伐、六伐、七伐,乃止齊焉。勖哉夫子!尚桓桓,如虎、如貔、如熊、如羆,于商郊;弗迓克奔,以役西土。勖哉夫子!爾所弗勖,其于爾躬有戮!」

文化差异啊!这是赤裸裸的文化冲突!

首先第一条牝鸡司晨(好白烂的台词……),商朝的妇女地位是比较高的。(最著名是应该是妇好,妇言算咩?这家伙曾领兵过万!而且还兼职祭祀。真是出得庙堂上得战场啊。)这可能与殷人的游牧出身有关——而周人是典型的农耕文明。

不重祭祀——拜托,当年的祭祀可是玩人殉的……人家帝辛常年征战,人口是稀缺滴。

昏棄厥遺王父母弟,不迪——比干箕子一定给了你们很多钱对吧对吧?

乃惟四方之多罪逋逃——话说,”舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海, 百里奚举于市”,不过这是后话了。

俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑–这条后来造反的人都用烂了。殷受之子武庚受封殷地的时候”其民大悦”,三年后武庚造反,从者众。嗯……

这文还有后续,如果有人想看的话再说。

相关文章

2 Other Comments

2 Responses to “考据和YY的一线之隔——牧野之战”

Add reply

Additional comments powered by BackType